آدرس محل برگزاری همایش

کرمانشاه سرخ لیژه بیمارستان امام رضا سالن همایش­ها