ارتباط با ما

دبیرخانه همایش: کرمانشاه- میدان ایثار- جنب بیمارستان فارابی- دانشکده بهداشت

نمابر: 8263048- 0831    کد پستی: 6719851351   

 تلفن: 8261007 –0831  همراه:09185878234

سایت همایش   http://htf.kums.ac.ir

  Htf@kums.ac.irپست الکترونیک