برگزارکنندگان و حامیان همایش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشکده بهداشت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی