چگونگی ثبت نام و ارسال مقالات

از دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان علاقه مند دعوت می شود،

 

جهت ثبت نام(با ذکر کامل مشخصات خود و آدرس و شماره تماس) 

 

و نیز ارسال مقالات خود از طریق ایمیل همایش اقدام کنند.

 

Htf@kums.ac.ir

شماره حساب فیش واریزی و چگونگی ثبت نام

 توضیح اینکه هزینه ثبت نام برای دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه نصف مبلغ فوق می باشد

دانلود فرم شماره 1و2

 

دانلود

فرم شماره 1

 

دانلود

فرم شماره 2